• Wijnstraat 41B, 6101 AK, Echt

Privacyverklaring Zuydermarkt

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring legt Zuydermarkt gevestigd te Echt aan de Wijnstraat 41B, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer:141100118.

(hierna “Zuydermarkt”), uit welke persoonsgegevens Zuydermarkt
verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden onder andere verwerkt door:

Nicol Peeters
Zuydermarkt
Wijnstraat 41B
6101 AK  Echt
Telefoonnummer: +31(0)6 43 37 95 63
E-mail: N.Peeters@Zuydermarkt.nl

Algemeen

Zuydermarkt respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.zuydermarkt.nl/ , haar (potentiële) kandidaten en haar (potentiële) relaties. Zuydermarkt gaat dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met de diensten van Zuydermarkt te maken hebben. Zuydermarkt houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving in Nederland stelt.

Verwerking persoonsgegevens

Zuydermarkt verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Inhoud van het CV
 • Motivatie n.a.v. sollicitatie

Bij het gebruik van de website en diensten van Zuydermarkt, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Zuydermarkt verkrijgt persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld de gegevens die jij aan ons verstrekt via website, email en telefoon. Daarnaast kan Zuydermarkt (gedeeltelijk) jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Doeleinden

Zuydermarkt verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact.
 • Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar kandidaten/opdrachtgeversbestand.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening.
 • Verbetering van de dienstverlening.
 • Het vinden van een juiste opdracht voor de zelfstandigen.
 • Het uitnodigen voor bijeenkomsten.
Solliciteren

Wanneer je solliciteert op een specifieke vacature, dan vraagt Zuydermarkt jouw toestemming om jouw persoonsgegevens aan de opdrachtgever van deze vacature ter beschikking te stellen totdat je aangeeft dit niet meer te willen. Zuydermarkt gebruikt jouw cv en/of motivatie (NAW- gegevens, e-mailadres, telefoonnummer) richting opdrachtgevers.

Inschrijven

Als je je inschrijft, heeft Zuydermarkt gegevens nodig.

Wij gebruiken deze gegevens om je eventueel op de hoogte te houden van interessante vacatures en andere informatie die nuttig kan zijn voor het gebruik van onze website.
Pas op het moment dat je ons daarvoor expliciet toestemming geeft, stellen wij je gegevens ter beschikking aan één van onze opdrachtgevers. Daarnaast houden wij jouw gegevens voor onbepaalde tijd in onze database. Zuydermarkt zal jouw gegevens niet automatisch verwijderen uit onze database.

Aanpassen/verwijderen gegevens

Op elk gewenst moment kun je jouw persoonlijke profiel inzien en gegevens zoals je cv wijzigen. Als je al jouw gegevens uit onze bestanden wilt verwijderen, dan kun je contact met ons op nemen (zie onderstaande contactgegevens).

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij dit bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te beantwoorden en je verzoeken te verwerken.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Andere websites

Wij wijzen je erop dat het klikken op logo’s of URL’s tot gevolg kan hebben dat je naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van Zuydermarkt. Op andere websites raadpleeg je zelf de informatie over het gevoerde privacy beleid.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de wettelijke grondslagen, art. 6 AVG, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van expliciete toestemming, wordt dit afzonderlijk gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan: wanneer je solliciteert op een specifieke vacature, vraagt Zuydermarkt om toestemming om jouw persoonsgegevens aan de opdrachtgever van deze vacature ter beschikking te stellen totdat je aangeeft dit niet meer te willen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens, omdat Zuydermarkt hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • De verbetering van haar diensten.
Verstrekking aan derden

Vanuit haar dienstverlening kan Zuydermarkt persoonsgegevens uitwisselen. Zuydermarkt kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen en Stichting Normering Aarbeid. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Zuydermarkt aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Zuydermarkt verstrekt jouw gegevens niet aan commerciële of goede doelen.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

Jouw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Zuydermarkt verwerkt jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Zuydermarkt zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Zuydermarkt passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Enkele van deze maatregelen zijn:

 • Zuydermarkt medewerkers kunnen alleen inloggen via een beveiligde IT-omgeving.
 • Zuydermarkt bewaart persoonsgegevens louter en alleen in een cloud omgeving.
 • Alleen Zuydermarkt medewerkers vanuit management hebben toegang tot de persoonsgegevens.
 • Er worden geen papieren versies van profielen bewaard.
Cookies

Onze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst). Via cookies wordt jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt.

Jouw rechten

Je hebt het recht om Zuydermarkt een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Als daaruit onjuistheden naar voren komen kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Zuydermarkt verzoeken om jouw persoonsgegevens over te dragen of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Zuydermarkt
Wijnstraat 41B
6101 AK  Echt
E-mail: administratie@zuydermarkt.nl onder vermelding van ‘Privacy’

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zuydermarkt, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 27-06-2018.

Zuydermarkt kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van de wijzigingen.